{"title":"Apie projekt\u0105","content":"
\r\n\r\n\t

KOD\u0116L KLAIP\u0116DA 2022?<\/strong><\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

\u0160iandien m\u016bs\u0173 miestas d\u0117l istorini\u0173, demografini\u0173, ekonomini\u0173 \u012ftamp\u0173 yra patek\u0119s \u012f s\u0105stingio b\u016bsen\u0105. Tapome vartotoji\u0161ka visuomene, kuriai b\u016bdingas susvetim\u0117jimas ir socialin\u0117 atskirtis. M\u016bs\u0173 kult\u016brin\u0117 izoliacija d\u0117l geografinio nuotolio nuo did\u017ei\u0173j\u0173 kult\u016bros centr\u0173 (Vilniaus, Kauno, Rygos) tik dar labiau didina regiono provincial\u0117jim\u0105. Tik kult\u016bra paj\u0117gi gr\u0105\u017einti miestui gyvyb\u0119, i\u0161judinti gyventojus ir sukurti nuolatin\u0119 jud\u0117jimo ir atsinaujinimo terp\u0119.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Siekiame tapti Europos kult\u016bros sostine dabar<\/strong>, nes tikime, kad miesto prover\u017eio galimyb\u0117s esant aktyviam kult\u016bros segmentui yra neribotos. Negalime leisti, kad m\u016bs\u0173 mieste ir regione b\u016bt\u0173:
\n <\/p>\n\n

     - muzikos negird\u0117jusi\u0173 ar teatro stebuklo neatradusi\u0173 vaik\u0173, nes jie kurs m\u016bs\u0173 miesto ir
\n       visos Europos ateit\u012f;<\/p>\n\n

     - regione nenorin\u010di\u0173 pasilikti jaunuoli\u0173, nes jiems tr\u016bksta inovatyvaus laisvalaikio,
\n       patraukli\u0173 vie\u0161\u0173j\u0173 erdvi\u0173, tik\u0117jimo savo miesto ateitimi;<\/p>\n\n

     - nebendraujan\u010di\u0173 kaimyn\u0173 ir nesi\u0161ypsan\u010di\u0173 senoli\u0173, nes negatyvi bendruomen\u0117
\n       stagnuoja ir nejuda \u012f priek\u012f;<\/p>\n\n

     - tu\u0161\u010di\u0173 parodini\u0173 ir koncertini\u0173 sali\u0173, nes j\u0173 i\u0161laikymas miestui per daug kainuoja;<\/p>\n\n

     - nes\u0105veikaujan\u010di\u0173 \u012fvairi\u0173 sri\u010di\u0173 meninink\u0173, nes j\u0173 ir taip tr\u016bksta, o u\u017edarumas tik dar
\n       labiau didina atskirt\u012f;<\/p>\n\n

     - b\u016bti tik miestu prie j\u016bros, bet ne uostamies\u010diu, nes tada nesiilgime vandenyno;<\/p>\n\n

     - pamir\u0161ti istorij\u0105, nes tai formuoja visuomen\u0119 be \u0161akn\u0173 ir savasties.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Kult\u016briniam prover\u017eiui pasiekti \u0161iandien Klaip\u0117dai susiklost\u0117 itin palankios politin\u0117s, finansin\u0117s bei infrastrukt\u016brin\u0117s aplinkyb\u0117s. Pastaraisiais metais aktyviai veikiant nepriklausomai meno bendruomenei bei \u012f politikos lauk\u0105 at\u0117jus kult\u016brai neabejingiems politikams, Klaip\u0117dos miesto savivaldyb\u0117 apsisprend\u0117 \u012ftvirtinti kult\u016br\u0105 kaip strategin\u0119 miesto krypt\u012f. Klaip\u0117da yra pirmoji savivaldyb\u0117 Lietuvos nepriklausomyb\u0117s laikotarpiu pri\u0117musi sprendim\u0105 per ketverius metus dvigubai padidinti finansavim\u0105 kult\u016brai<\/strong>. O patvirtinta Klaip\u0117dos kult\u016bros strategija iki 2030 met\u0173 pad\u0117s atskleisti, i\u0161saugoti ir pl\u0117toti kult\u016brin\u012f bendruomen\u0117s tapatum\u0105 ir k\u016brybin\u012f potencial\u0105.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Rengdami parai\u0161k\u0105 nuolat jaut\u0117me t\u0105 kirbant\u012f l\u016bkest\u012f i\u0161 m\u016bs\u0173 k\u016brybin\u0117s, akademin\u0117s, verslo bendruomen\u0117s. Bendruomen\u0117 subrendo poky\u010diams, tod\u0117l turime juos prad\u0117ti dabar. <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Esame tu\u0161t\u0117jantis miestas, nes pramoninis jo \u012fvaizdis atbaido k\u016brybin\u012f potencial\u0105, ta\u010diau d\u0117ka ma\u017eesn\u0117s konkurencijos turime daugiau erdv\u0117s jaun\u0173 talent\u0173 ir profesional\u0173 k\u016brybin\u0117ms id\u0117joms, nei kiti didieji miestai...<\/p>\n\n

Negalime u\u017esimerkti prie\u0161 pasaulio problemas, nes esame paribio miestas, galintis tiesti tiltus\u2026<\/p>\n\n

B\u016bdami atviri, tapsime \u012fdom\u016bs ir Europai, kurios dalimi jau seniai esame. U\u017eauginome nauj\u0105 europie\u010di\u0173 kart\u0105, bet sovietin\u0117 atmintis vis dar gaji. Tod\u0117l kartu prapl\u0117sime ES demokratijos ribas \u012f Rytus, nes gyvename viename pasaulyje...<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Klaip\u0117da 2022 programos menin\u0117 vizija<\/strong> \u2013 naujos europin\u0117s kult\u016brin\u0117s platformos \u2013 susitikimo vietos<\/strong> \u2013 suk\u016brimas nuolat \u010dia gyvenan\u010diam ir laikinai atvykstan\u010diam k\u016br\u0117jui, \u012fkvepiantis i\u0161\u0161\u016bkiams ir \u012ftvirtinantis poky\u010dius, orientuotus \u012f meno galias ir bendruomen\u0117s gyvybingum\u0105. <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Mes stengiam\u0117s labiau, nes norime, kad tai neb\u016bt\u0173 vienadienis santykis, bet ilgalaikis ry\u0161ys, nes mes norime, kad j\u016bs sugr\u012f\u017etum\u0117te\u2026<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

KLAIP\u0116DA + PALANGA + NIDA 2022<\/strong><\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Trij\u0173 miest\u0173 konsolidavim\u0105si s\u0105lygoja net keletas miest\u0173 tapatyb\u0119 ir problematik\u0105 siejan\u010di\u0173 faktori\u0173. Vis\u0173 pirma, Klaip\u0117dos, Neringos ir Palangos savivaldybes sieja j\u0173 gyventojai, kurie neretai veikia nepaisydami administracini\u0173 miest\u0173 rib\u0173. Gyventoj\u0173 judum\u0105 skatina darbo santykiai, kult\u016briniai ir rekreaciniai poreikiai, u\u017etikrina jungtin\u0117s transporto sistemos pl\u0117tojimas ir bendras r\u016bpestis Baltijos j\u016bros ekologine aplinka.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Antra, tapatum\u0105 apibr\u0117\u017eia geografinio arealo ypatyb\u0117s: 99 km Baltijos paj\u016brio ruo\u017eas, unikalus per Kur\u0161i\u0173 nerij\u0105, Klaip\u0117d\u0105 ir Palang\u0105 besidriekiantis land\u0161aftas, sukurtas gamtos ir \u017emogaus harmoningos veiklos pastangomis, j\u016brin\u0117s tradicijos, \u017evejybos verslas.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Tre\u010dia, \u0161\u012f region\u0105 vienija istorin\u0117 patirtis: per \u0161iuos miestus driek\u0117si istorinis pa\u0161to kelias, vyko vidin\u0117 gyventoj\u0173 migracija, dominavo taut\u0173 (vokie\u010diai, lietuviai, kur\u0161iai, \u017eydai, rusai, lenkai) ir kult\u016br\u0173 daugiapoliari\u0161kumas.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Galiausiai \u2013 \u0161iandien miestai i\u0161gyvena pana\u0161ius i\u0161\u0161\u016bkius d\u0117l prot\u0173 ir darbo j\u0117gos \u201enutek\u0117jimo\u201c \u012f sostin\u0119 ar u\u017esienio valstybes, sezoninio turistinio rezidavimo, negausaus profesionalios auk\u0161tosios kult\u016bros atstov\u0173 sluoksnio, komplikuoto pramon\u0117s ir uosto pl\u0117tros santykio su kult\u016briniu-gamtiniu ir urbanistiniu paveldu. <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Kviesdami partneriais tapti Nering\u0105 ir Palang\u0105, mes siekiame trinti administracines ribas. Norime paversti region\u0105 viena kult\u016brine erdve, vienu kult\u016brini\u0173 susitikim\u0173 ir dialogo centru, kuris leid\u017eia parengti visam regionui aktuali\u0105, strategin\u0119 poky\u010di\u0173 program\u0105, sutelkti regiono bendruomen\u0119 jungtinei veiklai, sukurti naujos kokyb\u0117s regiono \u012fvaizd\u012f. Tai tapt\u0173 atviru, dinami\u0161ku, moderniu kult\u016bros miest\u0173 tripoliu.
\n <\/p>\n\n

Suprantame, jog tam reikia daug laiko ir pastang\u0173. Europos kult\u016bros sostin\u0117s vardas bus pirminis stimulas regioniniu mastu sutelkti k\u016brybines paj\u0117gas bei ekonominius resursus ir paskatinti ilgalaik\u012f regiono vystym\u0105si ir bendradarbiavim\u0105, kuris pad\u0117s atskleisti ir sustiprinti kult\u016brin\u012f Vakar\u0173 Lietuvos potencial\u0105 bei u\u017etikrinti decentralizuot\u0105 Lietuvos kult\u016bros politik\u0105. <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

PARAI\u0160KOS RENGIMO PROCESAS<\/strong><\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Klaip\u0117da 2022 nuo pat prad\u017ei\u0173 buvo kuriama kaip bendruomen\u0117s programa, nenuleid\u017eiant jos i\u0161 vir\u0161aus, bet kvie\u010diant visus tapti jos dalimi. Per 300 menuomen\u0117s <\/strong>atstov\u0173 (\u012fvairi\u0173 sri\u010di\u0173 meninink\u0173, architekt\u0173, istorik\u0173, k\u016brybini\u0173 industrij\u0173, rinkodaros specialist\u0173, kult\u016bros vadybinink\u0173, kult\u016bros \u012fstaig\u0173 vadov\u0173, kt.) ne tik Klaip\u0117dos, Neringos ir Palangos gyventojai, bet ir kil\u0119 i\u0161 Klaip\u0117dos regiono asmenys, \u0161iuo metu nuolat gyvenantys Vilniuje ar kituose u\u017esienio miestuose, o taip pat u\u017esienio partneriai i\u0161 Vakar\u0173 ir Ryt\u0173 Europos tiesiogiai dalyvavo k\u016brybin\u0117s komandos veikloje, formuluojant projekto koncepcij\u0105, vizij\u0105, strategij\u0105, gryninant priemones ir veiksmus, apibendrinant europin\u0117s dimensijos d\u0117menis. Buvo surengta apie pus\u0161imtis praktini\u0173 k\u016brybini\u0173 susitikim\u0173-dirbtuvi\u0173, kuri\u0173 metu k\u016br\u0117jai diskutavo ir konceptualizavo program\u0105, teik\u0117 savo pastabas ir si\u016blymus bei prisid\u0117jo prie pa\u010dios parai\u0161kos karkaso, parengdami atskiras programos dalis ar jas redaguodami. <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Reik\u0161mingai prie problematikos diskurso, aktuali\u0173 kult\u016brai ir miesto raidai sprendim\u0173 paie\u0161kos prisid\u0117jo atvira menuomen\u0117s platforma \u201eKult\u016bros forumas\u201c. U\u017egimusi kaip nepriklausoma bottom-up<\/em> iniciatyva pra\u0117jusi\u0173 met\u0173 ruden\u012f, ji jau sp\u0117jo i\u0161augti iki menuomen\u0119 ir miesto administracij\u0105 dialogui burian\u010dio nepriklausomo organo. Svarbu, kad \u0161io forumo diskusijos transliuojamos internetin\u0117je erdv\u0117je ir sudaro galimybes diskusijose dalyvauti dar gausesnei bendruomenei (tarme tarpe ir u\u017esienie\u010diams bei emigrantams). \u0160\u012f forum\u0105 pakviet\u0117m tapti ir nepriklausomu Klaip\u0117da 2022 agent\u016bros patariamuoju balsu bei savo veiklomis apimti vis\u0105 region\u0105.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Dar 500 \u017emoni\u0173<\/strong> i\u0161 Klaip\u0117dos ir regiono buvo \u012ftraukti \u012f parai\u0161kos rengim\u0105, organizuojant apklausas, focus grupi\u0173 susitikimus. \u012e juos pakviesti politikai, akademin\u0117s ir \u0161vietimo bendruomen\u0117s nariai, tautini\u0173 ma\u017eum\u0173, jaunimo atstovai, o taip pat verslo ir pramon\u0117s, turizmo sektoriaus atstovai, urbanist\u0173 bendruomen\u0117, i\u0161oriniai ekspertai bei ambasadoriai. Pastarieji atstovai aktyviai prisid\u0117jo ir prie miesto Kult\u016bros strategijos 2030 dokumento rengimo.
\n <\/p>\n\n

Dar per 1500 \u017emoni\u0173<\/strong> buvo \u012ftraukti netiesiogiai, per sociologini\u0173 apklaus\u0173 interviu, vie\u0161inimo renginius, savanori\u0173 veikl\u0105 ir pan.  <\/p>\n\t\r\n<\/div>\r\n \r\n"}